Szkoła

Zapisy do szkoły

Spis treści

Ze względu na dużą liczbę chętnych pragnących posłać swoje dzieci do naszej szkoły, a zarazem ograniczoną liczbę miejsc w szkole, w nowym roku szkolnym możemy zaoferować naukę wyłącznie dzieciom urodzonym między 1 września 2020 a 31 sierpnia 2021 (PRZEDSZKOLE) oraz 1 września 2019 a 31 sierpnia 2020 (ZERÓWKA).

Rodziców zainteresowanych rejestracją dziecka w klasach: 1 – A2 odsyłam do punktu: Informacje dotyczące przyjęcia nowych dzieci, gdzie znajdą więcej informacji na temat zapisów na listę oczekujących.

Zapisy rodzeństwa obecnych uczniów szkoły na rok 2024/25

Terminy składania podań (wyłącznie dla rodzeństwa obecnych uczniów szkoły):

24.02.2024 i 02.03.2024
Szkoła nie przyjmuje drogą elektroniczną (internetową) zgłoszenia od rodzin, których dzieci uczą się obecnie w szkole.

Zainteresowani rodzice zobowiązani są dokonać opłaty za pierwsze półrocze nauki zapisywanego dziecka oraz przyjść do szkoły w wyżej wymienionych terminach na rozmowę, przynosząc potwierdzenie wpłaty oraz wypełnioną Kartę Rejestracyjną wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w punkcie 2.

Karta rejestracyjna

Karty Rejestracyjne (do pobrania tutaj) należy złożyć osobiście, u członka zarządu odpowiedzialnego za zapisy, przy recepcji szkolnej w godzinach od 9:15 do 12:00 wraz z:

 • listem motywacyjnym,
 • dowodem opłaty za pierwsze półrocze (wyłącznie do wglądu),
 • dokumentem tożsamości dziecka z podaną datą urodzenia (paszport, dowód osobisty itp.),
 • dokumentem z aktualnym adresem zamieszkania, np. rachunek za gaz, wodę, elektryczność, telefon lub wyciąg z konta bankowego (bank statement) itp, nie starszym niż 3 miesiące

Warunki przyjęcia

Przy naborze rodzeństwa będziemy brali pod uwagę:

 • opłaty za szkołę (uiszczenie opłaty nie gwarantuje miejsca w szkole i opłaty za czesne dla dzieci, które nie otrzymały miejsca, będą zwrócone przed końcem lipca).
 • ilość dyżurów szkolnych wypełnionych przez rodziców.
 • obecność rodziców na wywiadówce i Walnym Zebraniu szkoły.

Zwracamy uwagę, że:

 • w przypadku rezygnacji z podjęcia nauki w szkole do dnia 31 sierpnia, szkoła potrąca kwotę £50.
 • w przypadku rezygnacji z nauki w szkole, po rozpoczęciu roku szkolnego, szkoła nie dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty.
 • rodzice każdego dziecka mają obowiązek pełnienia 2 dyżurów w ciągu każdego półrocza nauki (4 dyżury na rok szkolny). W przypadku braku możliwości pełnienia dyżuru należy uiścić opłatę w wysokości £30 za dyżur, która pokrywa koszt zastępstwa. Kwota ta będzie doliczana do opłat za szkołę po zakończeniu danego semestru.

Wyniki rekrutacji rodzeństwa zostaną przesłane drogą elektroniczną, na podany adres e-mail, najpóźniej do 31 maja 2024 roku.

Zapisy nowych uczniów do szkoły na rok 2024/25

Terminy składania podań

17.03.2024 – 23.03.2024  (rejestracja drogą elektroniczną

11.05.2024 i 18.05.2024 (rejestracja osobiście w szkole wyłącznie osób poinformowanych drogą e-mailową, po wstępnej weryfikacji zgłoszeń).
Potwierdzenia zostaną rozesłane do: 20-27.04.2024 r.

Zasady rejestracji nowych uczniów wyłącznie drogą elektroniczną

Termin od 17.03.2024 do 23.03.2024 W tym terminie należy zarejestrować się na wizytę w szkole, wysyłając na poniższy adres mailowy następujące dane:
 1. Imię i nazwisko dziecka
 2. Datę urodzenia dziecka
 3. Imię i nazwisko rodzica
 4. Adres zamieszkania
 5. Nazwę szkoły angielskiej i klasę, do której uczęszcza dziecko 
 6. Czy rodzeństwo uczy się obecnie w naszej lub innej polskiej szkole? Jeśli tak – proszę podać nazwę i adres szkoły.
 7. Czy rodzic lub rodzeństwo jest absolwentem naszej szkoły.
 

Adres email: zapisy@mscpolishschoolwimbledon.com

Zasady rejestracji nowych uczniów Przedszkola i Zerówki osobiście w szkole

Termin: 11.05.2024 i 18.05.2024

W tym terminie – jedynie po uprzednim otrzymaniu maila zapraszającego do wizyty w szkole w wyznaczonym dniu i o określonej godzinie – należy zgłosić się osobiście do recepcji szkolnej
z oryginałami następujących dokumentów:

 • Karta Rejestracyjna (do pobrania tutaj):
 • dokument tożsamości dziecka z podaną datą urodzenia (zdjęcie/skan paszportu, dowodu osobistego itp.)
 • dokument potwierdzający adres zamieszkania, np.aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące) rachunek za gaz, wodę, elektryczność, telefon lub wyciąg z konta bankowego (bank statement) itp., nie starszy niż 3 miesiące.
 • List motywacyjny.
 
UWAGA: Etap ten nie gwarantuje przyjęcia dziecka do szkoły. Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi kryteriami i informacjami dotyczącymi przyjęcia do szkoły poniżej.

Kryteria przyjęcia do szkoły

Zapisy do przedszkola i zerówki:

 • Rodzeństwo uczniów naszej szkoły (dyżury, obecność na walnym i wywiadówce, jeśli dotyczy)
 • Rodzeństwo absolwentów naszej szkoły
 • Dzieci absolwentów naszej szkoły
 • Odległość od szkoły

Zapisy z listy oczekujących:

 • Rodzeństwo uczniów naszej szkoły
 • Rodzeństwo absolwentów naszej szkoły
 • Dzieci absolwentów naszej szkoły
 • Czas oczekiwania na miejsce
 • Odległość od szkoły

WAŻNE: W szczególnych przypadkach decyzję o przyznaniu miejsca w szkole podejmuje Dyrektor Szkoły.

Informacje dotyczące przyjęcia nowych dzieci

 • Minimum wieku: dzieci przyjmowane do przedszkola muszą mieć ukończone 3 lata przed dniem 1 września danego roku.
 • Rejestracja dziecka do szkoły nie gwarantuje przyznania miejsca w szkole.
 • Opłata administracyjna oraz za szkołę (czesne) przy nowych zapisach, wymagana będzie dopiero po potwierdzeniu przydzielenia dziecku miejsca w szkole. Opłata administracyjna w wysokości £10 od rodziny (płatność wraz z płatnością za szkołę)
 • O przyznaniu miejsca w szkole rodzice zostaną zawiadomieni po 1 czerwca drogą mailową na dane kontaktowe podane w karcie rejestracyjnej. W przypadku błędnie podanego adresu emailowego lub niedokonaniu wpłaty w wymaganym terminie, miejsce zostanie przyznane kolejnej osobie z listy oczekujących.
 • Lista oczekujących obowiązuje tylko i wyłącznie na dany rok zapisu. Jeśli dziecku nie zostanie przyznane miejsce w ciągu całego roku szkolnego, rodzice zobowiązani są do złożenia nowego podania na następny rok szkolny.

Zwracamy uwagę, że:

 • w przypadku rezygnacji z podjęcia nauki w szkole do dnia 31 sierpnia, szkoła potrąca kwotę £50.
 • w przypadku rezygnacji z nauki w szkole, po rozpoczęciu roku szkolnego, szkoła nie dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty.
 • rodzice każdego dziecka mają obowiązek pełnienia 1 dyżuru w ciągu jednego okresu nauki (3 dyżury w roku szkolnym). W przypadku braku możliwości pełnienia dyżuru należy uiścić opłatę w wysokości £30 za dyżur, która pokrywa koszt zastępstwa. Kwota ta będzie doliczana do opłat za szkołę po zakończeniu danego semestru.
UWAGA:

Rodzice zainteresowani rejestracją dziecka w klasach: 1 – A2 mogą zrobić to elektronicznie poprzez wysłanie emaila na adres zapisy@mscpolishschoolwimbledon.com w terminie zapisów do szkoły, z następującymi informacjami:

 1. Imię i nazwisko dziecka
 2. Data i miejsce urodzenia dziecka
 3. Imię i nazwisko rodzica
 4. Adres zamieszkania
 5. Nazwa szkoły angielskiej i klasa, do której uczęszcza dziecko
 6. Czy rodzeństwo uczy się aktualnie w naszej szkole.
 7. Czy rodzic lub rodzeństwo jest absolwentem naszej szkoły.

Jeżeli w klasach 1-A2 zwolni się miejsce, zostaną Państwo poinformowani o możliwości zapisu dziecka. Rejestracja nie gwarantuje miejsca w szkole. Lista ta obowiązuje tylko i wyłącznie na dany rok szkolny.

Opłaty

Opłaty należy dokonać bezpośrednio na konto bankowe szkoły przelewem z konta osobistego (online banking) lub gotówką, albo czekiem w Banku Lloyds:
Account Name (Nazwa Konta): Polish School Putney
Sort Code (Numer Rozliczeniowy Banku): 30-94-77
Account Number (Numer Konta): 46551668

Uwaga: Przy dokonywaniu wpłat na konto bankowe szkoły konieczne jest wypełnienie pola “Reference”, aby było wiadomo, za kogo została dokonana dana opłata. Referencja (max. 18 liter) musi zawierać następujące dane:

 • Kod referencyjny zapisów: 2024-25 ………………. (Z25)
 • Kreska …………………………………………….. (-)
 • Nazwisko zapisywanego dziecka ……….. (pierwsze 10 liter)
 • Kreska …………………………………………….. (-)
 • Pierwsza litera imienia dziecka ………………. (1 litera)
 • Klasa, do której dziecko jest zapisywane ……………. (P lub 0)

Przykład poprawnie wypełnionej referencji: Z25-KOWALCZEWS-J-P(dla Janka Kowalczewskiego zapisywanego do przedszkola)